تورهای یک روزه - تورهای یک روزه

سفرهای یک روزه‌ گروهی آخر هفته‌ها و تعطیلات از مبدا کرج و تهران


تور کویر ابوزید آباد 1 روزه انتخاب نشده موجود 1،500،000 ریال 1397/10/28 ~ 28

تور پیست اسکی آبعلی 1 روزه انتخاب نشده موجود 550،000 ریال 1397/10/28 ~ 28

تور ماسوله 1 روزه انتخاب نشده موجود 1،100،000 ریال 1397/10/28 ~ 28

تور آبشار دارنو و دریاچه فراخین 1 روزه انتخاب نشده موجود 1،200،000 ریال 1397/10/28 ~ 28

تور روستای ابیانه و کاشان 1 روزه انتخاب نشده موجود 1،500،000 ریال 1397/11/4 ~ 4

تور آبشار ترز 1 روزه انتخاب نشده موجود 1،500،000 ریال 1397/11/4 ~ 4

مرداب هسل 1 روزه انتخاب نشده موجود 1،100،000 ریال 1397/11/4 ~ 4

تور قزوین گردی 1 روزه انتخاب نشده ظرفیت محدود 1،500،000 ریال 1397/10/27 ~ 27

تور تنگه واشی 1 روزه انتخاب نشده تکمیل 690،000 ریال 1397/5/5 ~ 5

تور سیبان دره 1 روزه انتخاب نشده تکمیل 650،000 ریال 1397/5/31 ~ 31

تور طالقان ( آبشار کرکبود ) 1 روزه انتخاب نشده تکمیل 750،000 ریال 1397/7/20 ~ 20

تور آبشار سنج 1 روزه انتخاب نشده تکمیل 650،000 ریال 1397/8/11 ~ 11

تور زنجان گردی 1 روزه انتخاب نشده تکمیل 1،500،000 ریال 1397/8/24 ~ 24

تور نور چشمه تا غار آبی دیورش 1 روزه انتخاب نشده تکمیل 990،000 ریال 1397/8/25 ~ 25

تور غار علیصدر 1 روزه انتخاب نشده تکمیل 1،400،000 ریال 1397/8/25 ~ 25

تور مرداب دیوک 1 روزه انتخاب نشده تکمیل 1،100،000 ریال 1397/8/25 ~ 25

تور ییلاق سی‌دشت 1 روزه انتخاب نشده تکمیل 1،100،000 ریال 1397/8/25 ~ 25

تور شهرستانک 1 روزه انتخاب نشده تکمیل 990،000 ریال 1397/9/2 ~ 2

تور نمک آبرود 1 روزه انتخاب نشده تکمیل 950،000 ریال 1397/9/2 ~ 2

قلعه الموت و دریاچه اوان 1 روزه انتخاب نشده تکمیل 1،500،000 ریال 1397/9/15 ~ 15

12
ecotourism